China & Hong Kong

China & Hong Kong :: Mekong zwischen Galanba (Menghan) und Jinghong, Xishuangbanna, Yunnan
Tropische TrägheitLangsam windet sich der Mekong nahe der burmesischen Grenze durch den Dunst.
Mekong bei Galanba, Xishuangbanna, Yunnan.