China & Hong Kong

China & Hong Kong :: Lijiang und die Berge von Guilin, bei Yangshuo
Stilles SpektakelDer Li-Fluss inmitten der bizarren Berge von Guilin, in der Nähe von Yangshuo.
Lijiang bei Yangshuo, Guilin, Guangxi.